Blenders tre-generator

Installering
Realistiske botaniske objekter er noe av det mest tidkrevende en kan modellere i et 3d-program, men et script gjør det enkelt å få til dette i Blender (1).
Python-scriptet ‘Gen3’ lastes ned fra ‘http://blendernewbies.blogspot.com/2009/07/gen3-tree-script-url-updated.html’, og installeres ved å legge ‘gen3.py’-filen og ‘gt’-mappen i mappen ‘.blender/scripts’.

Dersom du har installert Blender selv, ligger denne mappen i program-mappen til Blender. ‘.blender’-mappen er skjult, så du må velge ‘Vis skjulte filer’ i filbehandleren for å kunne se mappen.
Dersom du har installert Blender vha. Linux-distribusjonens programpakkebehandler ligger ‘.blender/scripts’- mappen i ‘usr/lib/blender’-katalogen.

Gen3-scriptet er lettest å bruke når du kan se script-konsollet og 3d-visningen samtidig, så det første du bør gjøre er å dele 3d-visning vinduet i to:
Høyreklikk på skillelinjen mellom 3d-visning vinduet og knappevinduet, og velg ‘split area’. Legg skillelinje-markøren midt i 3d-visning vinduet og venstreklikk med musen. Endre høyre 3d-vindu til et script-vindu ved å klikke på ‘vindu type’-knappen i høyre 3d-vindu, og velg ‘Scripts Window’. Klikk på ‘Scripts’-knappen i verktøylinja til script-vinduet, og velg ‘Misc -> Gen3’ fra scripts-menyen.

Brukergrensesnitt
Gen3 har mange knapper, men de er plassert i et logisk system som gjør det enkelt å bruke tre-generatoren (2). Det er også lett å komme igang, fordi du bare behøver å kjenne funksjonen til noen få av knappene for å kunne lage dine egne trær. Fordelen med så mange parametere er at det gir ubegrensede muligheter for variasjoner og utforminger, slik at du med litt trening kan generere et hvilket som helst type tre.

Første knapperad justerer parametrene som gjelder for hele treet (2.1). Andre knapperad inneholder parametrene for utforming av stammen (2.2), og tredje knapperad inneholder parametrene til de tykkeste greinene nærmest stammen (2.3). Fjerde knapperad inneholder parametrene til de tynnere greinene som sitter på de tykkeste greinene (2.4), og femte knapperad inneholder parametrene til de tynneste greinene ytterst på treet (2.5). De tre siste knapperadene har nøyaktig samme innstillings muligheter.

Første knapperad
Ved å klikke på knappen ‘Tend flame’ øverst i første knapperad åpnes en liste hvor du kan velge formen på treet (2.1). Knappen under (BaseSize) bestemmer lengden på stamme-leggen (altså avstanden mellom bakken og den første grein-krinsen). Knappen under der igjen (Scale) bestemmer lengden på hele treet. Litt lenger ned i knapperaden er det en knapp som heter ‘Levels’. Her bestemmer du hvor mange grein-nivåer som skal genereres. Standard-innstillingen er ‘3’, dvs. at de ytterste små-greinene (knapperad 5) ikke genereres. Dette er for å unngå lang renderingstid.
Enda lenger ned i første knapperad er det knapp som heter ‘Leaves’. Her bestemmer du mengden på løvverket. Generering av løvverket tar lang tid, og krever mye ressurser av PCen. Selv om det er mulig å sette verdien helt opp til 1000 er standardverdien på 25 i de fleste tilfeller mer enn nok. Knappen ‘Circle’ bestemmer formen på bladene i løvverket, og de tre knappene under er parametere for bladene: ‘LeafScale’ justerer størrelsen på bladene, og ‘LeafScaleX’ justerer bredden på bladene. Her kan du gjøre bladene om til barnåler ved å minske bredden. ‘LeafQuality’ justerer tykkelsen på selve løvverket.

Du kan også lage din egen form på bladene (3.4): Opprett et eget objekt i 3d-visningen som du ønsker å bruke som blad (3.1). I ‘Link and Materials’-panelet (F9) gir du objektet et eget navn med prefikset ‘Leaf_’ (3.2). Dersom du nå oppdaterer listen med blad-former ved å klikke på ‘R’-knappen bak knappen ‘Circle’, vil bladet ditt etter en stund bli lagt inn i listen (3.3).

Andre knapperad
I andre knapperad bestemmer du utseende på stammen (2.2), der ‘Scale’ bestemmer tykkelsen. Dersom du øker tykkelsen på stammen vil også tykkelsen på greinene øke. Dette kommer av at greinenes tykkelse bestemmes forholdsmessig utifra stammens tykkelse. Ved å justere opp verdien til ‘RatioPower’ (første knapperad) justerer du opp størrelsesforholdet mellom stammen og greinene, slik at greinene forblir tynne når stammens tykkelse økes. Knappen ‘Taper’ justerer stammens spiss i toppen av treet: lav verdi gjøre stammen like tykk i toppen av treet som ved roten.
‘BaseSplits’ splitter stammen opp i flere del-stammer. ‘SegSplits’ splitter stammens del-stammer, opp i flere under-stammer igjen. ‘SplitAngel’ bestemmer vinkelen mellom hovedstammen og del-stammene. ‘CurveRes’ bestemmer antall lengde-segmenter som stammen skal bestå av, og ‘Curve’ bestemmer vinkelen mellom hvert segment. ‘CurveBack’ bestemmer vinkelen på annenhvert segment. (Dersom denne verdien er negativt tilsvarende like stor som ‘Curve’-verdien, vil treet få en spennende forvridd form).

Knapperadene for greinene
I tredje knapperad bestemmer du utseende til de tykkeste greinene nærmest stammen (første grein-nivå) (2.3). ‘Lenght’-verdien bestemmer lengden på greinene i prosent av lengden på stammen. Standardverdien ‘0.3’ er altså 30% av stammens lengde. Ved å endre lengden på greinene i dette grein-nivået kan du gjøre store endringer på utseendet til treet. Parameter-knappene under er de samme som i knapperaden til stammen.
Fjerde knapperad inneholder parameter-valgene for greinene som sitter på de tykkeste greinene (altså andre grein-nivå) (2.4). ‘Lenght’-verdien bestemmer lengden på greinene i prosent av de tykkeste greinenes lengde. Standardverdien ‘0.6’ er altså 60% av lengden på de tykkeste greinene.
Femte knapperad inneholder parameter-valgene for de tynneste greinene ytterst på treet (2.5). ‘Lenght’-verdien bestemmer lengden på greinene i prosent av lengden på greinene i andre grein-nivå. Standard-verdien er satt til ‘0’ for å spare genereringstid, men en liten økning vil tilføre treet mer realisme.

Lagre parameter
Nederst i knappevinduet til 3Gen er det en knappegruppe med brune knapper (2). Ved å klikke på ‘Generate’-knappen genereres et tre med parametrene du har justert.
De tre knappene til høyre for ‘Generate’-knappen genererer tre ulike standard-tre. Ved å klikke ‘Save’-knappen lagrer du parameter-innstillingene dine, og ved å klikke ‘Load’ åpner du lagrede parameter-innstillinger. Ved hjelp av ‘Import’-knappen kan du importere parametere fra xml-filer generert vha. andre applikasjoner.

Individuelle trær
En annen viktig parameter-knapp er ‘New seed’-knappen øverst i første knapperad (2). Hver gang du klikker på denne knappen genereres parametrene i treet ditt med en annen tilfeldig matematisk grunnverdi. Dette gjør at f.eks. greinene plasseres andre steder på stammen, at høyden på hele treet endres o.l. På denne måten kan du lage mange trær med de samme parametrene som får ulikt utseende og karakter. Dette er særlig nyttig når du skal modellere skog.

Genererte objekter
Hver knapperad genererer et eget objekt, slik at det ferdige treet egentlig består av flere deler (4). Dette gjør det enkelt å gi hvert objekt eget materiale og tekstur ved å forsiktig velge et objekt i gangen uten å bevege det ut av posisjon. Fordi stammen er objekt-forelder til de ulike grein-nivåene og løvverket, kan du flytte hele treet ved å flytte på stammen.

Gen3 generererer objektene med for mange vertexer. Du fjerner overflødige vertexer ved å velge ett objekt i gangen, skifte til edit-modus (Tab-tasten), trykke ‘A’-tasten for å velge alle vertexer, trykke ‘W’-tasten, og velge ‘Remove Doubles’. Dette gir raskere bilde-rendering og mindre forbruk av RAM. Treet genereres stående i Z-retningen, så skift synsvinkelen i 3d-visningen til ‘front’ (1 på det numeriske tastaturet) slik at du kan se hele treet når det er generert (4a). Objektene genereres med vinkelrette flater, så gjør stammen og greinene runde ved å trykke ‘F9’-tasten, og klikk på knappen ‘Set Smooth’ i ‘Link and Materials’-panelet.
Det tar lang tid å generere et tre, og det er ikke mulig å avbryte prosessen. Begynn med små parameter-verdier, og øk verdiene etterhvert. Gen3 kan krasje ved for store parameter-verdier, så lagre parametrene underveis.

I tillegg til å endre fyldigheten på løvverket (LeafQuality) kan du også beskjære bladene (5):
Velg kun løvverk-objektet ved å høyreklikke på et av bladene, og skift til edit-modus (‘Tab’-tasten på tastaturet). Trykk ‘B’-tasten for å aktivere ‘Border Select’-verktøyet, og dra ut en firkant rundt bladene du vil skjære bort. Trykk ‘X’-tasten, og velg ‘Vertices’ for å slette vertexene. Trykker du to ganger på ‘B’-tasten aktiveres ‘Border Select’-verktøyet i pensel-modus, slik at du kan velge vertexer ved å male over dem med en rund pensel. Penselens størrelse justeres vha. ‘+’ og ‘-‘ tastene på det numeriske tastaturet (eller musehjulet). Avslutt pensel-moduset ved å høyreklikke.
Greinene kan selvsagt også beskjæres på samme måte, slik at du kan lage helt egenartede trær.

Publisert i 3d. Stikkord: , , . Leave a Comment »
%d bloggere like this: