Innføring i bruk av Blender – del 2

Blenders programvinduer

Blender har hele 16 ulike typer programvinduer som kan åpnes i brukergrensesnittet, men du behøver strengt tatt bare å ta i bruk 4 av dem. Vi skal derfor kun se nærmere på innholdet i disse 4 programvinduene, men først skal vi raskt gå igjennom alle 16 vinduene for å få en oversikt over funksjonaliteten i Blender.

Når du klikker på «Display Current Window Type»-knappen (Vis Nåværende Vindu-type) i et programvindu vil det åpnes en menyliste som viser alle vindu-typene:

Menylisten som viser alle vindu-typene

Menylisten som viser alle vindu-typene

«Scripts Window»: Dersom Blender behøver mer funksjonalitet enn det som er innebygd i selve programmet blir denne funksjonaliteten ofte lagt til som et python-skript. Både programutviklerne og brukere lager slike skript i programmeringsspråket Python. Mange skript følger med i Blender, men du kan også selv installere python-skript dersom du behøver. Python-skriptet «3Gen» f.eks., som gjør det mulig å modellere naturtro busker og trær, følger ikke med Blender, men kan lastes ned og installeres av brukeren selv. De fleste skriptene har egne brukergrensesnitt med knapper og menyer, og disse vises i «Scripts Window». Python-skript øker Blenders funksjonalitet på en elegant og lettvint måte. Les mer her om hvordan du bruker python-script i Blender.

«File Browser»: Dette er Blenders fil-utforsker. «File Browser»-vinduet har mange muligheter for behandling av blender-filer, men du vil i første omgang bruke dette vinduet ved lagring og åpning av blender-filer. Vinduet åpnes da når du velger «File -> Save» eller «File -> Open» fra «User Preferences»-vinduets meny-linje. Dersom du åpner «File Browser»-vinduet ved hjelp av «Display Current Window Type»-knappen (Vis Nåværende Vindu-type) i et programvindu, vil «File Browser»-vinduet åpnes uten noen forhåndsvalgte funksjoner (slik som f.eks. Lagre eller Åpne).

Du må da bruke tastatur-snarveier for å sette fil-utforskeren i ønsket modus: «F1» gjør f.eks. fil-utforskeren til et «Open File»-vindu, mens «F2» gjør fil-utforskeren til et «Save File»-vindu. I tillegg til disse grunnleggende funksjonene kan du også bruke «File Browser»-vinduet til å bl.a. åpne blender-filer som bibliotek (dvs. at du kan velge å bare åpne et objekt i en blender-fil og ikke hele filen) («Shift + F1»), og til å flytte, kopiere og slette filer med. Fil-handlinger avbrytes ved å trykke «Esc»-tasten, og «File Browser»-vinduet lukkes.

«Image Browser»: Dette er Blenders fil-utforsker for bildefiler. Her kan du se bildefilene som små miniatyrer på en oversiktelig måte. «Image Browser»-vinduet kan også brukes til å manipulere bilde-teksturer til 3d-objekter, som brukes i en interaktiv blender-fil; slik som f.eks et spill. For at teksturen da skal vises, må et bilde legges på 3d-objektet på en egen måte (UV Mapping), og «Image Browser»-vinduet kan da brukes til å f.eks. skifte ut bildet som er brukt som tekstur.

«Node Editor»: I dette vinduet kan du endre egenskapene til bl.a. fargene og teksturene til objektene i 3d-scenen ved hjelp av såkallte noder. En node er en datablokk (f.eks. RGB-farge, gjennomsiktighet etc.) som det gjennom et grafisk brukergrensesnitt er mulig å endre på. Dette gjør det mulig å endre på utseende til det renderte bildet av 3d-scenen på en avansert måte. Node-editoren dreier seg kanskje mer om bildemanipulering enn 3d-modellering, men resultatene er ofte overveldende. Verktøyet er så kraftig at det etterhvert har grodd opp et helt miljø blant blender-brukere som utveksler node-oppsett for ulike effekter.

«Buttons Window»: Dette vinduet inneholder knappene (derav navnet!) som gir tilgang til de aller fleste funksjonene du behøver under modellerings-arbeidet i Blender. Knappene er organisert i paneler, etter hvilken funksjon de har.

«Outliner»: Dersom du har en kompleks 3d-scene med mange objekter (3d-objekter, lys, kameraer etc.) er «Outliner»-vinduet et flott hjelpemiddel for å holde oversikten. «Outliner»-vinduet viser alle elementene i 3d-scenen i en liste. Her kan du bl.a. gjøre et element aktivt (ved å klikke på element-navnet), slette elementer, låse elementer slik at det ikke er mulig å gjøre dem aktive i 3d-scenen, skjule elementer i 3d-scenen, og skjule elementeter ved rendrering av 3d-scenen slik at de ikke vises i det ferdig rendrerte bildet. «Outliner»-vinduet har 2 modus: «Outliner» som viser 3d-scenens elementer i en liste, og «Oops Schematic» som framstiller 3d-scenen som et tankekart der elementene vises som navngitte firkanter som er forbundet med hverandre via linjer. Her kan du først og fremst se hvilke forbindelser de ulike elementene har med hverandre (f.eks. hvor mange 3d-objekter som bruker samme tekstur).

«User Preferences»: I dette vinduet kan du justere Blenders brukervalg etter eget ønske.

«Text Editor»: Dette er Blenders eget tekstredigerings-program. Her kan du skrive egne notater om arbeidet ditt i blender-fila, eller du kan skrive brukerveiledninger til blender-fila di dersom du skal sende den til noen andre (f.eks. dersom du har laget et spill, eller du samarbeider med andre i et blender-prosjekt). Dersom du så lagrer blender-fila med tekstredigerings-vinduet åpent, kan mottakeren se notatene dine når de åpner blender-fila. I «Text Editor»-vinduet kan du også skrive dine egne python-skript, og kjøre disse ved å trykke «Alt + P» på tastaturet.

Du kan lage så mange tekstfiler du vil. Når «Text Editor»-vinduet åpnes for første gang er det tomt, og du må velge «Text -> New» fra «Text Editor»-vinduets menylinje for å åpne en tekstfil å skrive i. Du kan også lagre tekstfilene som vanlige tekstfiler på harddisken, eller gjøre teksten om til en 3d-tekst i 3d-scenen.

«Audio Window»: I dette vinduet kan du åpne og se en grafisk fremstilling av lydfiler i wav-format. Lyd-vinduet brukes bl.a ved samkjøring mellom lyd og animasjon.

For å kunne høre en lyd må den lastes inn i Blender på en annen måte: Åpne «Buttons Window»-vinduet, og trykk «F10»-tasten på tastaturet for å åpne «Scene»-panelene. Klikk på «Sound block buttons»-knappen i menylinja til knappevinduet. Klikk deretter på «Blender Sound block»-knappen i «Sound»-panelet, og velg «Open new» fra menylista som åpnes. Dette vil åpne «File browser»-vinduet hvor du kan åpne en wav-fil fra harddisken. Klikk deretter på «Play»-knappen i «Sound»-panelet for å spille av lyden.

Du kan altså ikke spille av en lyd fra «Audio Window»-vinduet. Dette vinduet er kun et rent grafisk hjelpemiddel ved synkronisering mellom lyd og animasjon.

«Timeline»: Dette vinduet inneholder funksjoner for å styre avspilling av animasjoner. Selve animasjonen lages ikke i dette vinduet. Her kan du se hvor mange frames (bilder) animasjonen består av, og her kan du bl.a.starte og stoppe animasjonen, og bevege deg mellom bildene.

«Video Sequence Editor»: Dette er Blenders egen video-editor, som brukes til å lime sammen bilder, lydfiler, video-filer fra harddisken og Blender animasjoner. Her har du muligheten til å se det ferdige resultatet, og legge til video-effekter og overganger (f.eks. fading) mellom de ulike video-scenene.

«UV/Image Editor»: En av de mange måtene du kan legge til en tekstur på et 3d-objekt er lime på et 2d-bilde. Når 3d-objektene skal vises i en interaktiv blender-fil, slik som f.eks. et spill, må teksturen legges på vha. bl.a. denne metoden. Et annet formål med å bruke denne metoden er når du har en 3d-modell hvor teksturen må passe nøyaktig med formen på modellen f.eks. når du har modellert et ansikt hvor du behøver øyenbryn og nesefarge plassert nøyaktig.

«UV/Image Editor»-vinduet brukes når du skal «skrelle av» overflaten til et 3d-objekt, og gjøre den om til et 2-dimensjonellt omriss av overflaten. Dette omrisset kan du så fylle med et spesiallaget bilde i et bildemanipulerings-program (slik som f.eks Gimp), og legge tilbake på 3d-objektet vha. «UV/Image Editor»-vinduet. Her kan du også bl.a. fintilpasse bildeteksturen og strekke/krympe den slik at den passer nøyaktig til 3d-objektet.

Betegnelsen «UV» beskriver retningen i det 2-dimensjonelle bildet, hvor U står for venstre-høyre retningen, og V står for opp-ned retningen. Bokstavene UV er valgt for å klargjøre at retningene beskriver et 2d bilde, og at de står for en annen måte å beskrive venstre-høyre retningen og opp-ned retningen enn i et 3d-system, hvor X og Y benevnelsene brukes.

«NLA Editor»: I dette vinduet («Non-Linear-Animation» betyr «Ikke-lineær animasjon) setter du sammen enkelt-animasjoner, og bestemmer tids-rekkefølgen til dem. Enkelt-animasjonene kan bestå av to typer: «Action» (en animasjonstype som forteller 3d-objektet hva det skal gjøre uavhengig av tidslinjen i animasjonen) og «IPO» (vanlig lineær animasjon som følger tidslinjen i animasjonen). I NLA editoren kan du altså bestemme hvor i animasjonens tidslinje de ulike bevegelsene til 3d-objektet skal intreffe.

«Action Editor»: I dette vinduet manipulerer du de tidligere nevnte «Action»-animasjonene. Denne måten å animere på brukes på armaturer (figur-skjelett som styrer 3d-objekt med flere bevegelige deler; slik som f.eks. en menneskekropp) og ved såkallt «Shape Keys»-animasjon (en animasjons-metode hvor du animerer enkelt-vertexer). «Action»-animasjonene er frittstående animasjoner med egne tidslinjer uavhengig av hovedanimasjonens tidslinje.

«Ipo Curve Editor»: Dette vinduet er Blenders tradisjonelle metode for å manipulere animasjoner langs en tidslinje. I Blender fremstilles animasjoner som 2d-kurver, såkallte ipo-kurver. En ipo-kurve viser endringen av en egenskap til et 3d-objekt over tid. Eller for å si det på en mer vitenskapelig måte:
«En verdi som har blitt animert kan visualiseres som en kurve, der kurven plotter verdien som en funksjon av filmbilde-nummeret (frame nummeret). Slike kurver kalles IPO kurver (InterPOlation curves) i Blender» (David J. Eck, Ph.D. in Mathematics, Brandeis University).
En kurve viser f.eks endringene i 3d-objektets posisjon langs z-aksen (den globale vertikale aksen) over tid, mens en annen kurve viser endringene i 3d-objektets bredde over tid (Scale X, den lokale breddeaksen til objektet).
Ipo-kurven er bygd opp av kontrollpunkter (keyframes) som forteller om hvilke endringer som er gjort av egenskapen i hver keyframe. I «Ipo Curve Editor»-vinduet kan du bl.a. legge til, slette og flytte på kontrollpunktene, og på denne måten justere animasjonen.

Ipo kurver

Ipo kurver

Den vanligste måten å lage en enkel animasjon på, er å flytte 3d-objektet i 3d-scenen, og deretter bruke tastatur-snarveien «I» for å sette inn et kontrollpunkt i animasjonen. Deretter flytter du deg fram i tid på animasjonstidslinjen ved å skrive inn en større bilderamme-verdi (frame) i «Displays Current Frame of animation»-tekstboksen i menylinja til «Buttons Window». Så flytter du 3d-objektet til en ny posisjon i 3d-scenen, og bruker tastatur-snarveien «I» for å sette inn et nytt kontrollpunkt i animasjonen.

«3D View»: Dette vinduet viser Blenders 3d-scene.

kapitel

Blender har mange tastatur-snarveier, og det kan være vanskelig å huske på alle sammen. Derfor har Blender en egen innebygd «huskeliste», som inneholder alle tastatur-snarveiene sammen med en beskrivelse av hva de utfører. Velg ‘Help -> HotKey and MouseAction Reference’ i den øverste menylinja i Blender programvinduet (menylinja til «User Preferences»-vinduet).

Tastatur-snarvei script

Innebygd huskeliste

HotKey vinduet

HotKey vinduet

I HotKey-vinduet (som er et python-script!) finner du en oversikt over alle snarveiene i Blender inndelt i de ulike taste-gruppen: pil-taster, F-tastene, bokstav-tastene, nummer-tastene etc. Du kan også søke etter hotkeys ved å klikke på «Search»-knappen, og skrive inn et søkeord i søkefeltet som da åpnes. Mange taste-grupper inneholder så mange tastatur-snarveier at det ikke er plass å vise alle i samme vindu. Dette indikeres ved at det dukker opp to navigasjons-knapper oppe til venstre i vinduet. Når det er så mange tastatur-snarveier at de vises i en slik liste, åpnes listen alltid nederst. Det vil si at du må begynne å bla deg oppover i listen. HotKeys-vinduet lukkes ved å trykke ‘Esc’-tasten på tastaturet.

I neste artikkel starter vi på et praktisk eksempel på bruk av Blender! 🙂

Innføring i bruk av Blender – del 3

Publisert i 3d. Stikkord: , , . Leave a Comment »