Innføring i bruk av Blender – del 8

Rediger Ipo-kurver

Ipo-kurver redigeres på samme måte som 3d-objekter. (Pass på å markere et animert objekt i 3d-scene for at ipo-kurvene til animasjonen skal vises i ‘Ipo Curve Editor’ -vinduet).
Når du åpner ‘Ipo Curve Editor’ -vinduet er ipo-kurvene vist i objekt-modus (1).

1

1

Du markerer en kurve ved å høyreklikke på den. Når en kurve ikke er markert (valgt) har keyframene til kurven sort farge (1). Når en kurve er markert blir keyframene hvite (2):

2

2

Når du skal endre på ipo-kurvene bruker du de samme funksjonene som du brukte for å endre på objekter i 3d-scenen.
En markert kurve kan flyttes på (trykk G på tastaturet og flytt kurven vha. musen), skaleres (trykk S på tastaturet og skaler kurven vha. musen), og roteres (trykk R på tastaturet og vend keyframene vha. musen) på samme måte som du gjør med et 3d-objekt i objekt-modus, i 3d-scenen. Og du avslutter disse operasjonene på samme måte ved å venstreklikke eller trykke ‘Enter’ -tasten på tastaturet. På samme måte avbryter du disse operasjonene, ved å høyreklikke eller trykke ‘Esc’ -tasten på tastaturet.

Du velger bort en markert kurve ved å trykke A-tasten på tastaturet. På samme måte kan du markere alle kurvene på én gang ved å trykke A-tasten.
Ved å klikke og dra inni ‘Ipo Curve Editor’ -vinduet med den midterste muse-tasten (scrolle-hjulet) kan du flytte på selve innholdet vinduet (panning), og du zoomer inn og ut i vinduet ved å rulle med musehjulet.

For å endre formen på en kurve må du endre kurvens modus til redigerings-modus. Og dette gjør du ved å trykke TAB-tasten på tastaturet, eller velge ‘Curve -> Edit Selected’ i ‘Ipo Curve Editor’ -vinduets menylinje (3).

3

3

Når en kurve er i redigerings-modus endres punktene (altså keyframene) til kontrollpunkter med justeringshendler (4).

4

4

Ved å dra i justeringshendlene endrer du formen på kurven på begge sider av punktet: høyreklikk på en justeringshendel og trykk G-tasten på tastaturet for å flytte på justeringshendlene. Begge justeringshendlene flyttes da samtidig. Venstreklikk med musen for å avslutte flyttingen av hendlene.

Du flytter på selve punktet ved å høyreklikke på punktet i midten (slik at både punktet og begge justeringshendlene markeres) og trykker G-tasten på tastaturet for å flytte punktet med musen. Avslutt flyttingen ved å venstreklikke med musen.

(Du markerer alle punktene til en kurve i redigerings-modus ved å trykke A -tasten på tastaturet. På samme måte velger du bort alle punktene ved å trykke A -tasten. Det kan ofte være vanskelig å skille mellom justeringshendlenes punkter og selve midtpunktet til en keyframe i redigeringsmodus. Du kan da bruke ‘border select’-verktøyet for å velge alle punktene til en keyframe: Trykk B -tasten på tastaturet og dra en firkant rundt punktet du ønsker å flytte, mens du holder inne venstre musetast. Markeringen avsluttes når du slipper opp musetasten).

Border Select verktøyet i 'Ipo Curve Editor' -vinduet

Border Select verktøyet i 'Ipo Curve Editor' -vinduet

Dette gir deg mulighet til å frihåndsflytte kurve-punktet langs både den vannrette tids-aksen og den loddrette posisjons-aksen. Dersom du ønsker mer kontroll over flyttingen kan du låse flytteretningen ved å trykke G -tasten etterfulgt av Y-tasten (låser flyttingen langs den loddrette posisjon-aksen), eller ved å trykke G-tasten etterfulgt av X-tasten (låser flyttingen langs den vannrette tids-aksen).

Det kan ofte være vanskelig å se de nøyaktige verdiene i aksene til koordinatsystemet i ‘Ipo Curve Editor’ -vinduet. Åpne «Transform Properties»-panelet hvor du kan lese de nøyaktige tall- verdiene til punktet i koordinatsystemet (5).

5

5

6

6

I de to tekstboksene nederst i «Transform Properties»-panelet (6) kan du justere ‘Vertex Y’-verdien (verdien i den loddrette posisjons-aksen) og ‘Vertex X’-verdien (verdien i den vannrette tids-aksen) med stor nøyaktighet ved å skrive inn tallverdier eller bruke justerings-pilknappene inni tekstboksene.
Å ha en slik mulighet til nøyaktig plassering av et punkt, er særlig nyttig når du skal lage en animasjon hvor 3d-objektet må passere et bestemt punkt i 3d-scenen.

Tilbake til huset vårt:
La oss endre punktet til z-dimensjonens kurve i frame 30, og på den måten øke z-dimensjonens verdi slik at huset løftes når tidslinjen leser denne framen:

Flytt først til frame 30 på tidslinja, slik at vi ser endringene idet de gjøres: Gjør det lettvint og gå til frame 30 ved hjelp av tidslinje-tekstboksen i menylinja til knappe-vinduet (7).

7

7

I ‘Ipo Curve Editor’-vinduet kan du se at husobjektet i animasjonen vender i frame 30. Dette kan du se  ved at både x -og y dimensjonens kurver bøyes i akkurat denne framen. Marker z-dimensjonens gule kurve, og trykk TAB-tasten for å vise kurven i redigerings-modus.

Velg det midterste punktet (keyframe nr. 2) i z-kurven, altså kontrollpunktet i frame 30 langs den vannrette aksen (7). Pass på å høyreklikke selve punktet i midten av begge kontroll-hendlene, slik at både punktet og begge hendlene blir valgt. Ha gjerne ‘Transform Properties’-panelet åpent, slik at du kan se den nøyaktige tall-verdien til ‘Vertex Y’ mens du flytter punktet.

Endre synsvinkelen i 3d-scenen til BackView (Ctr + 1 på det numeriske tastaturet), slik at du kan se hvor høyt huset flyttes (8). Trykk G + Y -tastene på tastaturet (med musepekeren i ‘Ipo Curve Editor’ -vinduet) for å aktivere flytting langs den loddrette aksen (altså posisjons-aksen), og flytt det markerte punktet oppover til ca. 4 på den loddrette posisjon-aksen. Når du venstre-klikker med musen legges punktet i sin nye posisjon, og huset flyttes i 3d-scenen (8).

8

8

Om du nå kjører animasjonen (‘ALT + A’ -tastene mens musepekeren er i Ipo Curve Editor’-vinduet) så vil du se at huset ikke gjør et hopp kun i frame 30, men det stiger jevnt oppover fra frame 1, og synker jevnt igjen fram til frame 60.
Dette skjer fordi en ipo-kurve viser et 3d-objekts posisjons-endring over tid. Når du endret posisjonen i frame 30, så ble også de andre posisjonene langs kurven endret, fordi posisjonene henger fast i kurven. Kun start -og stopp posisjonene forblir uendret (8). For at hoppet kun skal forekomme i frame 30 må både begynnelsen og enden på hoppet flyttes, slik at starten på hoppet blir i frame 29 og enden på hoppet plasseres i frame 31:
Marker key framen som tilhører begynnelsen av hoppet (altså den første keyframen i Z-kurven), og flytt den til frame 29, ved å trykke G-tasten etterfulgt av X -tasten (9). Følg med i ‘X-Vertex’ tekstboksen i ‘Transform Properties’-panelet slik at du får plassert keyframen nøyaktig. Du kan også flytte keyframen (punktet) ved rett og slett å klikke inni ‘X-Vertex’ tekstboksen, og skrive inn verdien 29 (9). Trykk ‘Enter’-tasten for å avslutte verdi-endringen.

9

9

Gjør det samme med keyframen som tilhører enden på hoppet: Marker key framen som tilhører enden av hoppet (altså den tredje og siste keyframen i Z-kurven), og flytt den til frame 31 (10).

10

10

Når du nå testkjører animasjonen ved å trykke Alt + A -tastene, vil du se at huset gjør et hopp kun i frame 30. Men hoppet har nå blitt så kort og raskt at det knapt vises i animasjonen! For at hoppet, som huset gjør akkurat i det vendingen foretas, skal bli mer overbevisende (og synlig!) må altså hoppet vare lengre, og dette gjøres ved å gi hoppet flere filmbilder (frames). Du gir hoppet flere frames ved å øke avstanden mellom start -og stopp punktene (11):

11

11

Flytt start-punktet (den første framen i z-kurven) i hoppet til frame 25, og stopp-punktet (den tredje og siste framen i z-kurven) til fram 35 (11). Med disse verdiene hopper huset like raskt opp, som det faller ned, fordi det er like mange frames før det høyeste punktet i hoppet, som det er etter (5 frames før og 5 frames etter). Dersom du nå testkjører animasjonen vil du se at huset gjør et mer overbevisende hopp, og bevegelsen er også mer synlig fordi den har fått litt mer tid til å utføres.

hus-animasjon

hus-animasjon

Publisert i 3d. Stikkord: , , , . Leave a Comment »